StartpaginaFinanciŽn

Bericht van de penningmeester

Beste parochianen,

De jaarrekening 2016 is opgemaakt. Ook in 2016 is het weer gelukt om met een positief saldo te eindigen. Dankzij uw gulle gaven zijn de kerkbijdragen goed op peil gebleven en laten zelfs een stijging zien t.o.v. 2015. In 2015 daalden de kerkbijdragen nog t.o.v. 2014 met ruim 10%.
De uitkomst van 2016 is natuurlijk een hartstikke mooi resultaat! Doordat de uitgaven lager zijn uitgevallen dan was begroot, met name door incidenteel lagere personeelskosten, hebben we de financiën goed op orde kunnen houden. Dat heeft ons in staat gesteld belangrijke uitgaven te doen voor een goede geluidsinstallatie en een aantal andere noodzakelijke onderhoudsuitgaven.

Mede dankzij uw financiële bijdragen slagen we er in de parochie financieel gezond te houden en blijven de financiële reserves goed op peil. Daardoor kunnen we ook dit jaar weer noodzakelijke onderhoudsuitgaven zoals aan het dak netjes financieren. Natuurlijk blijven uw bijdragen zeer welkom!

Als u nog geen kerkbijdrage heeft overgemaakt, zou u dat dan alsnog willen doen?
We ontvangen uw bijdrage graag op giro NL89 INGB 0000 380889 t.n.v. Fin. Commissie v.d. Parochie De Verrezen Christus.

Alvast weer veel dank voor uw bijdrage!


Bericht over periodiek schenken:

Hierbij wijs ik u erop dat voor een periodieke gift aan de parochie géén drempelbedrag of maximaal aftrekbaar bedrag voor de belastingen geldt. Met andere woorden uw gift is volledig aftrekbaar. Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. U moet minstens 1 keer per jaar gedurende minimaal 5 jaar telkens een ongeveer gelijk bedrag geven. Voor dergelijke giften heeft u sinds 2014 geen notaris meer nodig. Volstaan kan worden met een schriftelijke overeenkomst met de parochie. Deze overeenkomst is te downloaden op de site van de belastingdienst, onder “Programma’s en formulieren”, onder de naam “Overeenkomst periodieke giften”. Op het formulier dient o.a. het fiscaalnummer (RSIN-nummer) van de parochie ingevuld te worden. Dat nummer is 009855658. Het formulier dient mede ondertekend te worden door de parochie. U kunt hiervoor terecht bij één van de bestuursleden. Uiteraard zijn we u zeer erkentelijk als u van deze mogelijkheid gebruik maakt en zo bijdraagt aan de financiële stabiliteit van de parochie.

Het bisdom Rotterdam geeft u nadere info over de nieuwe regeling sinds 1 januari 2016. Raadpleegt u hiervoor s.v,p. https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT144

Namens het bestuur,
Fer Nieuweboer, penningmeester