StartpaginaFinanciŽn

Bericht van de penningmeester

Zoals gebruikelijk doet ook dit jaar het bestuur in juni weer een beroep op u voor uw financiële bijdrage. In de vorige Opstand is gemeld dat de jaarrekening over 2017 een positief resultaat laat zien. Het is dus ook in 2017 weer gelukt de financiën van onze parochie op orde te houden, ondanks de nodige uitgaven aan o.a. reparatie van het dak. We moeten helaas wel constateren dat de financiële bijdragen en de opbrengsten van de collectes samen zo’n 10% lager zijn dan in 2016. Ook van 2014 op 2015 was er sprake van een dergelijke daling. In 2016 was er sprake van stabilisatie. Gezien deze ontwikkeling blijft uw bijdrage dus zeer welkom!

Als u nog geen kerkbijdrage heeft overgemaakt, zou u dat dan alsnog willen doen?
We ontvange n uw bijdrage graag op giro NL89 INGB 0000 380889 t.n.v. Fin. Commissie v.d. Parochie De Verrezen Christus.

Alvast weer veel dank voor uw bijdrage!

Bericht over periodiek schenken:

Hierbij wijs ik u erop dat voor een periodieke gift aan de parochie géén drempelbedrag of maximaal aftrekbaar bedrag voor de belastingen geldt. Met andere woorden uw gift is volledig aftrekbaar. Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. U moet minstens 1 keer per jaar gedurende minimaal 5 jaar telkens een ongeveer gelijk bedrag geven. Voor dergelijke giften heeft u sinds 2014 geen notaris meer nodig. Volstaan kan worden met een schriftelijke overeenkomst met de parochie. Deze overeenkomst is te downloaden op de site van de belastingdienst, onder “Programma’s en formulieren”, onder de naam “Overeenkomst periodieke giften”. Op het formulier dient o.a. het fiscaalnummer (RSIN-nummer) van de parochie ingevuld te worden. Dat nummer is 009855658. Het formulier dient mede ondertekend te worden door de parochie. U kunt hiervoor terecht bij één van de bestuursleden. Uiteraard zijn we u zeer erkentelijk als u van deze mogelijkheid gebruik maakt en zo bijdraagt aan de financiële stabiliteit van de parochie.

Het bisdom Rotterdam geeft u nadere info over de nieuwe regeling sinds 1 januari 2016. Raadpleegt u hiervoor s.v,p. https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT144

Namens het bestuur,
Fer, penningmeester