StartpaginaFinanciŽn

Bericht van de penningmeester

Beste parochianen,

We zijn bezig de jaarrekening voor 2017 op te maken. Hoewel de cijfers nog niet definitief zijn, lijkt het er op dat we 2017 ook weer met een positief saldo gaan afsluiten. Dankzij uw gulle gaven zijn ook in 2017 de kerkbijdragen op peil gebleven. Doordat de uitgaven lager zijn uitgevallen dan was begroot, met name door incidenteel lagere personeelskosten en door de constante stroom opbrengsten van het verhuur aan kinderopvang DAK, hebben we de financiën goed op orde kunnen houden. Door het vele vrijwilligerswerk weten we kosten laag te houden. Dat heeft ons in staat gesteld om de noodzakelijke uitgaven voor het onderhoud aan ons kerkgebouw te doen, zoals voor de verwarming en het dak.

Het parochiebestuur wil u ook dit jaar weer hartelijk danken voor uw financiële bijdragen! Daardoor slagen we er in de parochie financieel gezond te houden en blijven de financiële reserves goed op peil.


Bericht over periodiek schenken:

Hierbij wijs ik u erop dat voor een periodieke gift aan de parochie géén drempelbedrag of maximaal aftrekbaar bedrag voor de belastingen geldt. Met andere woorden uw gift is volledig aftrekbaar. Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. U moet minstens 1 keer per jaar gedurende minimaal 5 jaar telkens een ongeveer gelijk bedrag geven. Voor dergelijke giften heeft u sinds 2014 geen notaris meer nodig. Volstaan kan worden met een schriftelijke overeenkomst met de parochie. Deze overeenkomst is te downloaden op de site van de belastingdienst, onder “Programma’s en formulieren”, onder de naam “Overeenkomst periodieke giften”. Op het formulier dient o.a. het fiscaalnummer (RSIN-nummer) van de parochie ingevuld te worden. Dat nummer is 009855658. Het formulier dient mede ondertekend te worden door de parochie. U kunt hiervoor terecht bij één van de bestuursleden. Uiteraard zijn we u zeer erkentelijk als u van deze mogelijkheid gebruik maakt en zo bijdraagt aan de financiële stabiliteit van de parochie.

Het bisdom Rotterdam geeft u nadere info over de nieuwe regeling sinds 1 januari 2016. Raadpleegt u hiervoor s.v,p. https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT144

Namens het bestuur,
Fer Nieuweboer, penningmeester